Partie du mois

Serra de cadastre

Serra de fulla ampla muntada en un bastiment quadrilong de barres de fusta. Als extrems del jou, barra perpendicular a la fulla de la serra, presenta sengles mànecs per a poder agafar-la amb les dues mans.

Rosset d'una cama

Eina de fuster, consistent en una posteta travessada perpendicularment per una barra escairejada (cama) i armada a un extrem d'una punta de ferro amb la qual s'assenyalen ratlles paral·leles. Sobre un calat rectangular s'introdueix un tasconet de fusta que s'apreta per a fixar la posició de la cama una vegada s'ha regulat la mesura que es vol marcar. A més hi ha rossets que tenen dues cames.

Berbiquí

Peça de ferro aproximadament semicircular, giratòria, que en els extrems forma colze i que en un d'ells permet subjectar-hi una broca i en l'altre un mànec o pom de fusta tornejada. També al mig gira un altre pom de forma oval des d'on el fuster l'agafa per fer-la girar.

Maça de picar espart

Instrument compost d'una peça de fusta tornejada, que per un cap té una prolongació més prima que serveix de mànec o agafador.

Botijot

Espècie de taula gruixuda, amb quatre cames robustes unides per baix amb travessers i un caragol per a subjectar les peces que s'estan composant, damunt la qual treballen els fusters.

Jouet

Jou petit format a la part superior per un capçalet de fusta corbada que presenta a cada costat un calat on, mitjançant un espigó s’encaixen les espadelles, bastons de fusta una mica corbats cap a l’exterior.  Ambdues espadelles presenten un ansa amb corretges de cuiro anomenades eixinguers per on passen els caps dels timons de l’aladre, al qual queden fixats pels tellols.

Enclusa

Peça de ferro que per un extrem acaba en punta i es clava a terra, i per l'altre té una cara plana damunt la qual es treballa el ferro a cops de martell.

Calfallits

Peça de l'aixovar domèstic consistent en un recipient de ferro proveït d'una tapadora calada per a que passe la calentor i una palanca per a obrir-la i evitar cremar-se quan està calent, que s'uneixa un màneg llarg de fusta que serveix per a agafar-lo.

Banc de fuster

Espècie de taula gruixuda, amb quatre cames robustes unides per baix amb travessers i un caragol per a subjectar les peces que s'estàn composant, damunt la qual treballen els fusters.